Religious Leader Swami Vivekananda Religious Leader Swami Vivekananda

Swami Vivekananda


Religious Leader

Swami Vivekananda who is born on January 12, 1863 in Kolkata, India is a famous Religious Leader. The birth sign of Swami Vivekananda is Capricorn.

BirthdayJanuary 12, 1863
Birth SignCapricorn
BirthplaceKolkata, India
Death DateJul 4, 1902, age 39
 
 
 

Swami Vivekananda Fans Also Viewed

View All
Religious Leader Francis Quinn
September 11, 1921
Francis Quinn, 95
Religious Leader Elias Chacour
November 29, 1939
Elias Chacour, 77
Religious Leader Pope Francis
December 17, 1936
Pope Francis, 80
Religious Leader Aloysius Gonzaga
March 9, 1568
Aloysius Gonzaga,
Religious Leader Daniel Brottier
September 7, 1876
Daniel Brottier,
Religious Leader George Alencherry
April 19, 1945
George Alencherry, 71
Religious Leader John Mott
May 25, 1865
John Mott,
Religious Leader Hal Lindsey
November 23, 1929
Hal Lindsey, 87